ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนไผ่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรอุดม 1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชอรี่ 5
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรอุดม 1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชอรี่ 10
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชอรี่ 11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชอรี่ 14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 7979 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 5458 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ยาม (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 5
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสต ไอโซโพรพิลแอมโมเนีย ๔๘% W/V SL ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร จำ นวน ๓๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องยนต์กำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก,ลูกรัง หมู่ที่ ๓,๔,๖ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชอรี่ 21
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสต ไอโซโพรพิลแอมโมเนีย ๔๘% W/V SL ขนาด บรรจุไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร จำนวน ๖๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุของเครื่องอุปโภค บริโภค ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนเมษายน เชอรี่ -
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ยาม (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -

หน้า 1 จาก 46

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37165
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46620
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้422648
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว377786
mod_vvisit_counterเดือนนี้867771
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1175920
mod_vvisit_counterทั้งหมด2778523

We have: 269 guests, 1 bots online
IP: 44.192.65.228
วันนี้: มิ.ย. 25, 2022

 


QR Code
อบต.ดอนไผ่
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839