คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จันทร์ 8 มีนาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนไผ่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเสตไอโซโพรพิลแอมโมเนีย 48% W/V SL ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 ลิตร จำนวน 96 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในศพด.และเครื่องเล่นสนาม ศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่และศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ม.3 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อค่าวัสดุไฟฟ้า โคมไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง ม.5 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงประปา ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด้กปฐมวัย ศพด.ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เด้กปฐมวัย ศพด.ร.ร.บ้านดอนไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ 1
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานทั่วไป ยาม (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1 - ม.7 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณห๓ูมิแบบวัดได้ทั้งหน้าผากและฝ่ามือ จำนวน 5 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็กสองบานทึบ ขนาด 91x45x183 ซม. จำนวน 3 ใบ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420580014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน ขวฉ 804 ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็กสองบานทึบ ขนาด 91x45x183 ซม. จำนวน 2 ใบ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการปรับปรุงอาคาร อบต.ดอนไผ่ ม.3 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชอรี่ -

หน้า 1 จาก 34

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839