คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อังคาร 2 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่จึงได้ปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ต่อไป

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2560

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

                  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา  ๑๑  ให้หน่วยงาน ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ ได้จัดทําประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (DPLR0001.pdf)DPLR0001.pdf[ ]169 Kb
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]197 Kb

ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชุดรับคำสั่ง ชนิดไร้สายสำหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซี่ยงกง (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

                        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมชุดรับคำสั่ง ชนิดไร้สายสำหรับควบคุมการเปิดหรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซี่ยงกง (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ตามข้อบัญญัติ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

Attachments:
Download this file (1.การเปิดเผยราคากลาง ติดตั้งโคมไฟฟ้า หมู่ 6 พร้อมชุดคำสั่ง.pdf)1.การเปิดเผยราคากลาง ติดตั้งโคมไฟฟ้า หมู่ 6 พร้อมชุดคำสั่ง.pdf[ ]103 Kb
Download this file (1.ปร.5 สรุปผลประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง.pdf)1.ปร.5 สรุปผลประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง.pdf[ ]503 Kb
Download this file (1.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบหน้า.pdf)1.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบหน้า.pdf[ ]2714 Kb
Download this file (2.ปร.4 หน้า 1.pdf)2.ปร.4 หน้า 1.pdf[ ]652 Kb
Download this file (2.รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf)2.รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf[ ]80 Kb
Download this file (2.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบแนบ.pdf)2.แบบแปลน โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 ใบแนบ.pdf[ ]13799 Kb
Download this file (3.ปร.4 หน้า 2.pdf)3.ปร.4 หน้า 2.pdf[ ]561 Kb
Download this file (3.ประกาศสอบ พร้อม เอกสารแนบท้ายโคมไฟ ชุดคำสั่.pdf)3.ประกาศสอบ พร้อม เอกสารแนบท้ายโคมไฟ ชุดคำสั่.pdf[ ]80 Kb
Download this file (4.ปร.4 หน้า 3.pdf)4.ปร.4 หน้า 3.pdf[ ]610 Kb
Download this file (5.ปร.4 หน้า 4.pdf)5.ปร.4 หน้า 4.pdf[ ]546 Kb
Download this file (5.เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 4 โคมไฟ ชุดคำสั่ง ม.1.pdf)5.เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ 4 โคมไฟ ชุดคำสั่ง ม.1.pdf[ ]221 Kb
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ชนะ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะ.pdf[ ]2719 Kb
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf[ ]2816 Kb
Download this file (รายชื่อผู้ยื่นซอง ม.1.pdf)รายชื่อผู้ยื่นซอง ม.1.pdf[ ]2642 Kb
Download this file (รายซื่อผู้ซื้อซอง ม.1.pdf)รายซื่อผู้ซื้อซอง ม.1.pdf[ ]715 Kb

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตราศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ดอนไผ่ ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839