คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศุกร์ 24 มกราคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

รายงานการประชุมการให้ความรู้ตามคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560

สถานการณ์/สภาพปัญหา

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของทางราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหายของคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

จากคำนิยามศัพท์ สามารถแยกแยะกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้

  1. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
  3. การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย
  4. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
  5. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
  6. การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตอนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
  7. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือการเผยแพร่ข้อมูล

รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

                 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ขอรายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยได้นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                           กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

                            บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้

ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วิธีตกลงราคา)

= จำนวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด x 100

              จำนวนโครงการทั้งหมด

=      15 x 100

            18

=      83.34 %

จากตารางจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคาแค่ 3 โครงการ

 

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วิธีตกลงราคา)

=   จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงทั้งหมด x 100

          จำนวนงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

=      3,919,800 x 100

              3,922,800

=      99.93 %

จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ด้วยวิธีตกลงราคามีจำนวนสูงที่สุด

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา

3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดทำรายละเอียด

4. ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานหรืการศึกษาระเบียบต้องรัดกุม ดังนั้น จึงใช้เวลาในการทำงานแต่ละเรื่องค่อนข้างนาน และต้องปฏิบัติให้รอบคอบ ละเอียดและถูกต้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

1. หน่วยงานผู้ดำเนินการโครงการควรเตรียมจัดทำรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เพื่อให้มีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาตามระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณแล้วเร่งรัดระยะเวลา จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ

2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ควรใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

3. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทำรายละเอียดที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯลฯ

4. ควรจัดอบรมโดยเชิญผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

และเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ มีคุณธรรมและโปร่งใสสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ กองคลัง จึงขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขออนุมัตินำข้อมูลรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่จึงได้ปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตราศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ดอนไผ่ ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839