คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ นำการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศุกร์ 24 มกราคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 

Attachments:
Download this file (about oic.pdf)about oic.pdf[ ]55 Kb
Download this file (law_info2540.pdf)law_info2540.pdf[ ]134 Kb

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซืั้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

                       องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 1.ต.ค.2559.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 1.ต.ค.2559.pdf[ ]64 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 10.ก.ค.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 10.ก.ค.2560.pdf[ ]94 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 11.ส.ค.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 11.ส.ค.2560.pdf[ ]110 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 12.ก.ย.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 12.ก.ย.2560.pdf[ ]101 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 2.พ.ย.2559.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 2.พ.ย.2559.pdf[ ]99 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 3 ธ.ค.2559.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 3 ธ.ค.2559.pdf[ ]63 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 4.ม.ค.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 4.ม.ค.2560.pdf[ ]66 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 5.ก.พ.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 5.ก.พ.2560.pdf[ ]125 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 6.มี.ค.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 6.มี.ค.2560.pdf[ ]84 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 7.เม.ย.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 7.เม.ย.2560.pdf[ ]79 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 8.พ.ค.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 8.พ.ค.2560.pdf[ ]74 Kb
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 9.มิ.ย.2560.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 9.มิ.ย.2560.pdf[ ]97 Kb

รายงานการผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

                  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ได้ดาเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ และให้รวมถึงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๕ กรณี ดังนี้

๑. การแสวงหาผลประโยชน์จากราชการที่มิชอบ

๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ

๓. การใช้อิทธิผลเรียกผลประโยชน์

๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๕. การให้ข้อมูลลับของทางราชการ

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ ได้จัดทำประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ประกาศให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนพนักงานจ้างได้ถือปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งและได้มีประชุมเป็นประจำทุกๆ ปี หากมีปัญหา อุปสรรคหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบหรือข้อทักท้วงมาเพื่อปรับปรุงเพื่อสู่การแก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๕ กรณี จากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประการใด

การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนแต่ประการใด เมื่อไม่มีความเสี่ยงหรือมูลเหตุคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายในก็ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ได้กำชับให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ทุกท่านให้ตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ปฏิบัติหน้าทีราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด

แนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดชื้อจัดจ้าง

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จะมีการวางแผนสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดชื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร มีการประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการดำเนินการจัดชื้อหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการทางานก่อน ระหว่างและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นกระบวนการก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระมัด ระวังไม่มีการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ ในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้การเสนอราคาในการจัดชื้อหรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมีมูลปรากฏ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จะดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แลกเปลี่ยนเงินตราศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดอนไผ่

สำรวจความพึงพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.ดอนไผ่ ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ดาวน์โหลดแนะนำ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
อบต.ดอนไผ่


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 0-3225-5839